کارگاه "استکبار ستیزی" با حضور امام جمعه چرام در دانشگاه پیام نور این شهرستان