دیدار مسئولین دانشگاه و بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور یاسوج با خانواده جهادگر بسیجی مرحوم دبیقی